Voorwaarden

DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. Alsook – Peter Hoegen: opdrachtnemer
2. Opdrachtgever: de wederpartij van Alsook – Peter Hoegen, ook deelnemer aan open trainingen
3. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Alsook – Peter Hoegen en een Opdrachtgever waarop Alsook – Peter Hoegen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan door Alsook – Peter Hoegen derden dienen te worden betrokken.

3. Afwijking van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Alsook – Peter Hoegen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Alsook – Peter Hoegen en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

1. Alle offertes en aanbiedingen van Alsook – Peter Hoegen zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Alsook – Peter Hoegen is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

2. Alsook – Peter Hoegen kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Alsook – Peter Hoegen daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Alsook – Peter Hoegen anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Alsook – Peter Hoegen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

ARTIKEL 3. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Alsook – Peter Hoegen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Alsook – Peter Hoegen heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist.

3. Indien door Alsook – Peter Hoegen of door Alsook – Peter Hoegen ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4. Alsook – Peter Hoegen is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Alsook – Peter Hoegen de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Alsook – Peter Hoegen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Alsook – Peter Hoegen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Alsook – Peter Hoegen zijn verstrekt, heeft Alsook – Peter Hoegen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

ARTIKEL 4. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Alsook – Peter Hoegen gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Alsook – Peter Hoegen bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden.

3. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Alsook – Peter Hoegen gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Alsook – Peter Hoegen bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden.

4. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Alsook – Peter Hoegen op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

5. Indien Alsook – Peter Hoegen met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, zal Alsook – Peter Hoegen aangeven in hoeverre een wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Alsook – Peter Hoegen een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.

ARTIKEL 5. HONORARIUM

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Alsook – Peter Hoegen, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

3. Het honorarium is exclusief BTW.

4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

5. Indien Alsook – Peter Hoegen met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Alsook – Peter Hoegen niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

6. Voorts is Alsook – Peter Hoegen gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven en aanzien van bijvoorbeeld lonen zijn gestegen.

7. Bovendien mag Alsook – Peter Hoegen het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Alsook – Peter Hoegen, dat in redelijkheid niet van Alsook – Peter Hoegen mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Alsook – Peter Hoegen zal de Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Alsook – Peter Hoegen zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

ARTIKEL 6. OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

1. Annulering door Opdrachtgever dient altijd schriftelijk bij Alsook – Peter Hoegen te worden gemeld.

2. Indien Opdrachtgever de overeenkomst annuleert dient deze rekening te houden met de volgende kosten:

• Bij annulering tussen twee en vier weken voor aanvang van de eerste dag van de training of het adviestraject is de Opdrachtgever verplicht 50% van de deelnamesom en eventuele voorbereidingskosten te vergoeden.

• Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de eerste dag van de training of het adviestraject is de Opdrachtgever verplicht 100% van de deelnamesom te vergoeden.

3. In geval de Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de training de deelname tussentijds beëindigt of om een andere reden niet aan de training deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

4. Alsook – Peter Hoegen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

• de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt,

• na het sluiten van de overeenkomst Alsook – Peter Hoegen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

• Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

5. Voorts is Alsook – Peter Hoegen bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Alsook – Peter Hoegen kan worden gevergd.

6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Alsook – Peter Hoegen op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Alsook – Peter Hoegen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

7. Indien Alsook – Peter Hoegen tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

8. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Alsook – Peter Hoegen gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

9. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Alsook – Peter Hoegen gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

10. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Alsook – Peter Hoegen, zal Alsook – Peter Hoegen in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Alsook – Peter Hoegen extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Alsook – Peter Hoegen anders aangeeft.

11. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Alsook – Peter Hoegen vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Alsook – Peter Hoegen op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 7. OVERMACHT

1. Alsook – Peter Hoegen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Alsook – Peter Hoegen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Alsook – Peter Hoegen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

3. Alsook – Peter Hoegen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Alsook – Peter Hoegen zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Alsook – Peter Hoegen kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zover Alsook – Peter Hoegen ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Alsook – Peter Hoegen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 8. BETALING EN INCASSOKOSTEN

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Alsook – Peter Hoegen aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Alsook – Peter Hoegen aangegeven. Alsook – Peter Hoegen is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een boete verschuldigd die gelijk is aan het percentage van de wettelijke rente te vermeerderen met 3%. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Alsook – Peter Hoegen heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Alsook – Peter Hoegen kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Alsook – Peter Hoegen kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Alsook – Peter Hoegen verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Alsook – Peter Hoegen echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

ARTIKEL 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Het door Alsook – Peter Hoegen geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

2. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Alsook – Peter Hoegen veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Alsook – Peter Hoegen daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

1. Indien Alsook – Peter Hoegen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Alsook – Peter Hoegen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Alsook – Peter Hoegen is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Indien Alsook – Peter Hoegen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Alsook – Peter Hoegen beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal 500 euro (zegge vijfhonderd euro).

4. De aansprakelijkheid van Alsook – Peter Hoegen is in ieder geval steeds beperkt tot maximaal het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5. Alsook – Peter Hoegen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Alsook – Peter Hoegen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Alsook – Peter Hoegen toegerekend kunnen worden;

• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

6. Alsook – Peter Hoegen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Alsook – Peter Hoegen of zijn leidinggevende ondergeschikten.

ARTIKEL 11. KLACHTEN

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Alsook – Peter Hoegen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Alsook – Peter Hoegen in staat is adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is, zal Alsook – Peter Hoegen de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

ARTIKEL 12. GEHEIMHOUDING

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie en werkzaamheden.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Alsook – Peter Hoegen gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Alsook – Peter Hoegen zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Alsook – Peter Hoegen niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van eigen schade, hierdoor ontstaan.

3. Uitzondering op de bovengenoemde geheimhoudingsplicht vormt de situatie waarin Alsook – Peter Hoegen meent te moeten overleggen met collega’s, dan wel consult nodig acht bij deskundigen die eveneens aan geheimhouding zijn gebonden. In dergelijke gevallen zal Alsook – Peter Hoegen de privacy van degene op wie het overleg of de consultatie betrekking heeft waarborgen en het materiaal anonimiseren.

4. Indien de Alsook – Peter Hoegen besluit tot opheffing van de geheimhouding dient zij, alvorens daartoe over te gaan, de opdrachtgever te informeren.

ARTIKEL 13. INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Alsook – Peter Hoegen behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

2. Alsook – Peter Hoegen heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

3. Alle door Alsook – Peter Hoegen verstrekte stukken, zoals deelnemersmappen, overeenkomsten, stukken, enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Alsook – Peter Hoegen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of te kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

ARTIKEL 14. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Alsook – Peter Hoegen partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Alsook – Peter Hoegen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Alsook – Peter Hoegen het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL 15. VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAARDEN

1. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Alsook – Peter Hoegen.

2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.